SUBTHAI ติดต่อเรา

Being the Ricardos (2021)

Being the Ricardos (2021)

ติดตาม Lucy และ Desi เมื่อพวกเขาเผชิญกับวิกฤตที่อาจยุติอาชีพการงานและอีกทางหนึ่งที่อาจยุติการแต่งงานของพวกเขา