SUBTHAI ลงโฆษณา

Around the World in Eighty Days (1956)

Around the World in Eighty Days (1956)

เมื่อภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างในปี 1956 เราสามารถแล่นเรือรอบโลกได้ในเวลาไม่ถึงสองวัน เมื่อ Jules Verne เขียนเรื่อง